Allmanna villkor

Allmänna villkor

Allmänna köpvillkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för kontrakt som du ingår med oss ​​som leverantör (Boost Internet GmbH) via webbplatsen www.kunstloft.de/. Om inget annat avtalats, motsägs införandet av dina egna villkor som kan ha använts av dig.

(2) En konsument i meningen som avses i följande förordningar är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som huvudsakligen varken kan tillskrivas deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En företrädare för ett företag är varje fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de slutför en juridisk transaktion, utövar sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

§ 2 Avtal och beställning

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor.

(2) Redan när respektive produkt har publicerats på vår webbplats lägger vi upp ​​ett bindande erbjudande för att ingå ett kontrakt under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via online-varukorgssystemet enligt följande:
Varorna som du vill köpa placeras i "varukorgen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ropa upp "kundvagnen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har ringt upp "Kassa" -sidan och skrivit in dina personuppgifter samt betalningsvillkor och frakt, visas all orderdata igen på orderöversiktsidan.
Om du använder ett direkt-betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Direktdebitering) som betalningsmetod kommer du antingen att gå till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller så kommer du först att omdirigeras till webbplatsen för leverantören av det direkt-betalningssystemet.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, kann du ange din data där. Du kommer sedan att omdirigeras tillbaka till vår onlinebutik på KunstLoft-sidan och se ditt orderöversikt.
Innan du skickar iväg beställningen har du möjligheten att kontrollera alla detaljer igen, ändra dem (även via "tillbaka" -funktionen i webbläsaren) eller att avbryta köpet.
Genom att lämna in beställningen med knappen "beställning med betalningsskyldighet" förklarar du rättsligt bindande godkännande av erbjudandet, varigenom avtalet ingås.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående automatiseras delvis via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har angivit hos oss är korrekt, att mottagandet av e-post är tekniskt säkerställt och inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Individuellt tillverkade varor

(1) Du tillhandahåller oss lämplig information, texter eller filer som krävs för den individuella utformningen av varorna via online-beställningssystemet eller via e-post senast omedelbart efter att avtalet har ingåtts. Notera våra möjliga specifikationer för filformat.

(2) Du förpliktar dig att inte överföra information vars innehåll skadar tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrätt, varumärkesrätt) eller bryter mot gällande lagar. Du skyddar oss uttryckligen från alla krav från tredje part som påstås i detta sammanhang. Detta gäller också de kostnader för juridisk representation som krävs i detta sammanhang.

(3) Vi kontrollerar inte de överförda uppgifterna för korrekthet och tar i detta avseende inget ansvar för fel.

§ 4 Speciella betalningsvillkor

(1) SEPA Direct Debit (privatpersoner och / eller företags direktdebitering)
När du betalar med SEPA-direktdebitering, godkänner du oss att samla in fakturabeloppet från det angivna kontot genom att utfärda ett motsvarande SEPA-mandat.
Direktdebitering samlas in inom 1-3 dagar efter avtalets ingående.
Tidsfristen för att skicka in förhandsanmälan kommer att förkortas till 5 dagar före förfallodagen. Du är skyldig att se till att kontot har tillräckliga medel på förfallodagen. I fallet med en återbetalning på grund av ditt fel måste du bära bankavgiften.


§ 5 Retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt om det gäller krav från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3) Om du är en entreprenör gäller följande också:

a) Vi förbehåller oss rätten till varan tills alla fordringar från det nuvarande affärsförhållandet har reglerats i sin helhet. Pantsättning eller säkerhetsöverföring är inte tillåtet före överföringen av äganderätten till de varorna med förbehåll för äganderätt..

b) Du kan sälja varorna vid den vanliga verksamheten. I det här fallet tilldelar du oss alla fordringar på fakturabeloppet som tillkommer dig vid återförsäljningen, vi accepterar överlåtelsen. Du har dessutom rätt att samla in fordran. Men om du inte fullgör dina betalningsförpliktelser förbehåller vi oss rätten att hämta in fordran själv.

c) Om de varorna med förbehåll för äganderätt kombineras och blandas förvärvar vi samägande av den nya artikeln i förhållandet mellan fakturavärdet för de reserverade varorna till de andra bearbetade artiklarna vid bearbetningen.

d) Vi åtar oss att frisläppa de säkerheter som vi har rätt till på din begäran i den mån det realiserbara värdet på vår säkerhet överstiger kravet som ska säkras med mer än 10%. Valet av säkerheten som ska släppas åligger oss.

§ 6 Garanti

(1) De lagstadgade skadeståndsrättigheterna gäller.

(2) Som konsument ombeds du att kontrollera föremålet för fullständighet, uppenbara fel och transportskador omedelbart efter leveransen och att meddela oss och speditören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte gör det har detta ingen inverkan på dina lagstadgade garantikrav.

(3) Om du är en entreprenör gäller följande i avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a) Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning anses vara överenskomna som produktens kvalitet, men inte andra reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b) Vid defekter garanterar vi, efter vårt val, reparation eller efterföljande leverans. Om elimineringen av felet misslyckas kan du antingen begära en prisminskning eller dra dig ur kontraktet. Rättelsen av fel anses ha misslyckats efter ett misslyckat andra försök, såvida inte något annat särskilt beror på artikelns art eller brist eller andra omständigheter. När det gäller reparationer behöver vi inte bära de ökade kostnaderna som uppstår vid transporten av varorna till en annan plats än uppfyllelseorten, förutsatt att transporten inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

c) Garantiperioden är ett år från leveransen av varorna. Förkortningen av tidsfristen gäller inte:

- orsakat straffbart skada som kan hänföras till oss från skada på liv, kropp eller hälsa och vid andra skador orsakade med avsikt eller genom grov vårdslöshet;
- i den mån vi bedrägligt har dolt felet eller har gett en garanti för kvaliteten på föremålet;
- för saker som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess bristande funktion;
- När det gäller lagkrav som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 7 Lagval, uppfyllelseort, laga domstol

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån detta inte tar bort det skydd som beviljas genom obligatoriska lagar i den stat där konsumenten vanligtvis är bosatt (principen om fördelaktighet).

(2) Prestationsplatsen för alla tjänster från affärsförhållandena med oss ​​och domstol är vårt säte, förutsatt att du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig lag eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän laga domstol i Tyskland eller EU eller om din bostad eller vanliga bostad inte är känd när talan väcks. Behörigheten att överklaga till domstolen på en annan laglig jurisdiktion förblir opåverkad.

(3) Bestämmelserna i FN: s försäljningskonvention gäller ej..

--------------------------------------------

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Boost Internet GmbH
Regerstr. 27
81541 Munich
Tyskland
Telefon: 0049 89 45212737
E-post: service@kunstloft.se


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig på https://ec.europa.eu/odr.

Vi är redo att delta i tvistlösningsförfaranden före konsumentskillnadsnämnder.

2. Information om ingående av avtalet

De tekniska stegen för att ingå avtalet, avtalet självt och korrigeringsmöjligheter utförs i enlighet med bestämmelserna "Avtalet och beställning" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktslagring

3.1. Kontraktsspråket är tyska.

3.2. Vi sparar inte hela texten på kontraktet. Innan du skickar beställningen via online-varukorgsystemet kan kontraktsinformationen skrivas ut eller sparas elektroniskt med webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi har mottagit beställningen, kommer orderdata, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningskontrakt och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

4. Väsentliga egenskaper hos produkten eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna för varorna och / eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1. De priser som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnaderna representerar totala priser och inkluderar alla priskomponenter inklusive skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan ropas upp via en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande. De visas separat under beställningsprocessen och ska dessutom bäras av dig, såvida inte fri leverans har lovats.

5.3. Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader som vi inte ansvarar för uppstå, till exempel tullar, skatter eller överföringsavgifter (banköverföringsavgifter eller valutagebyr) som du ansvarar för.

5.4. Eventuella kostnader som uppkommer för överföring av pengar (överförings- eller valutakursavgifter för kreditinstituten) ska bäras av dig i de fall då leveransen sker till ett EU-medlemsland, men betalningen har inletts utanför Europeiska unionen.

5.5. De tillgängliga betalningsmetoderna visas under motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.6. Om inget annat anges för de enskilda betalningsmetoderna, gäller stödrättigheterna från det ingående avtalet omedelbart och beloppet betalas direkt.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransbegränsningar kan hittas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.2. Om du är konsument regleras det enligt lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna som säljs under transporten endast överförs till dig när varan överlämnas, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt ett transportföretag som inte har namngivits eller någon annan person som utsetts för att genomföra transporten.

Om du är ett företag / företrädare för ett företag är leverans och sändning på egen risk.

7. Lagstadgade garantirättigheter

Ansvaret för brister är baserat på "Garanti" -bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa villkor och kundinformation skapades av advokaterna från Händlerbund som är specialiserade på IT-rätt och som permanent kontrolleras för laglig överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar rättssäkerheten för texterna och är ansvarig vid varningar. Du kan hitta mer information om detta på: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

senaste uppdatering: 19.11.2018

SENAST BESÖKTA ARTIKLAR
Integritet
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa är nödvändiga, andra hjälper oss att marknadsföra, analysera och förbättra din upplevelse med oss.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att använda vår webbplats. Detaljer
Leverantör: Boost Internet GmbH (Integritetspolicy)
Funktionella cookies
Dessa cookies ger dig ytterligare funktioner som en önskelista eller ett urval av tillgänglig valuta. Detaljer
Leverantör: Boost Internet GmbH (Integritetspolicy)
Användningsanalys
Dessa cookies / tjänster används för att analysera användningen på sidan.
Google Analytics
Med Google Analytics analyserar vi hur du interagerar med vår webbplats för att ta reda på vad som passar bra och vad inte. Detaljer
Leverantör: Google LLC (USA); Google Ireland Limited (Irland, EU) (Integritetspolicy)
Marketing
Dessa cookies / tjänster används för att visa personlig reklam.
Facebook Pixel
Facebook Pixel är ett analytiskt verktyg som vi använder för att mäta effektiviteten hos våra Facebook-annonser. Tack vare detta analyseras dina åtgärder på vår webbplats. Detaljer
Leverantör: Facebook Inc. (USA) (Integritetspolicy)
Google Tag Manager
Med Google Tag Manager analyserar vi hur du interagerar med vår webbplats för att ta reda på vad som passar bra och vad inte. Detaljer
Leverantör: Google LLC (USA) oder Google Ireland Limited (Irland, EU) (Integritetspolicy)
KunstLoft använder cookies för att göra din upplevelse bättre. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner cookie-användning.